فلسطينيون وعرب ومسلمون يحجون الى معسكر اوشفيتز اليهودي ببولندا

 

Against denial of the Holocaust. Muslim clerics and activists at the Memorial
 

Thursday, 23 May 2013


Photo: Paweł Sawicki

On 22 May, a group of Muslim clerics, activists and teachers visited Auschwitz Memorial Site and Museum. The study visit was part of a special program co-organised by the U.S. State Department, which aims to combat anti-Semitism and Holocaust denial.

They were accompanied by, among others, US Special Envoy to the Organisation of Islamic Cooperation, Rashad Hussain, US Special Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism, Ira Forman, as well as American rabbis and scientists.

Guests from Saudi Arabia, Bosnia, India, Indonesia, Jordan, Morocco, Nigeria, the Palestinian Authority, Turkey and the United States toured the site of the former German Nazi concentration and extermination camp.

They saw, among others, fragments of the main exhibition dedicated to the Holocaust, the Death Wall at block 11 and the former crematorium and gas chamber of Auschwitz I, as well as Auschwitz II-Birkenau.

“This visit is a very strong message to the Muslim community around the world telling on the need to pay respect to what has happened here and to really appreciate its magnitude to send this signal to those who question the tragedy that took place in this place,” said Rashad Hussain.

“No words can describe the Holocaust, especially when it is in a place where, over your head, you can feel the people crying, the hundreds of thousands of men, women and children who were murdered in the most unimaginable way. The lesson here for all of us, Muslims, Jews and Christians, is that we should make every effort to ensure that humanity is better. All religious and political leaders should visit this place before they start their work, to understand what responsibility rests upon their shoulders,” said Imam Mohamed Magid of the United States.

The visit to Germany and Poland also included: a visit to the former concentration camp of Dachau and places associated with the history of Polish Jews and the ghettos in Warsaw and Krakow. Guests also met with survivors of the Holocaust and the Righteous Among the Nations, as well as representatives of other faiths, including Polish Chief Rabbi Michael Schudrich.

A similar visit took place in September 2010. At that time, everyone from the Rashad Hussain Memorial Site visited eight of the most influential North American imams and Muslim leaders. They released a strongly worded statement in which they referred to any attempts at denying the Holocaust: "We condemn any action that would contradict these historical facts, and we declare that such a denial, and any attempt to excuse this tragedy, are contrary to the Islamic code of ethics.”

From the website of the Museum, you can download a folder free-of-charge containing the several dozen page, richly illustrated “Auschwitz-Birkenau. History and the present” (available in several languages, including Arabic and Persian). It is devoted to the history of the Auschwitz concentration camp as well as the current activities of the Memorial Site. In the near future, a translation of the online lesson “Auschwitz - concentration and extermination camp” will be available in Persian and Arabic.

http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=1104&Itemid=7

 

Przeciwko negowaniu Holokaustu. Muzułmańscy duchowni oraz działacze w Miejscu Pamięci.


22.05.2013.

Fot. Paweł Sawicki

Grupa muzułmańskich duchownych, działaczy oraz wykładowców odwiedziła 22 maja Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. Studyjna wizyta była częścią specjalnego programu współorganizowanego przez amerykański Departament Stanu, którego celem jest zwalczanie zjawiska antysemityzmu oraz negowania Holokaustu.

Towarzyszyli im m.in. specjalny wysłannik prezydenta USA do kontaktów z Organizacją Współpracy Islamskiej Rashad Hussain, mianowany właśnie specjalny wysłannik USA ds. monitorowania i zwalczania antysemityzmu Ira Forman, a także amerykańscy rabini i naukowcy.

Goście z Arabii Saudyjskiej, Bośni, Indii, Indonezji, Jordanii, Maroka, Nigerii, Autonomii Palestyńskiej, Turcji oraz USA zwiedzili tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Zobaczyli m.in.

fragmenty głównej ekspozycji poświęcone Zagładzie, Ścianę Śmierci przy bloku 11 oraz byłe krematorium i komorę gazową obozu Auschwitz I, jak również były obóz Auschwitz II-Birkenau.

— Ta wizyta jest bardzo mocnym przesłaniem skierowanym do muzułmańskiej społeczności na świecie, mówiącym z jednej strony o potrzebie oddania hołdu temu, co się tu wydarzyło. Z drugiej strony to także sygnał dla tych, którzy kwestionują ogromną tragedię tego miejsca — powiedział Rashad Hussain.

 Żadne słowa nie potrafią opisać Holokaustu, zwłaszcza, kiedy jest się w miejscu , w którym nad głowami czuje się płacz ludzi, setek tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy zostali zamordowani w najbardziej niewyobrażalny sposób. Lekcja płynąca stąd dla nas wszystkich, Muzułmanów, Żydów i Chrześcijan, jest taka, że powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby ludzkość była lepsza. Wszyscy religijni i polityczni przywódcy powinni odwiedzić to miejsce przed rozpoczęciem swojej pracy, aby zrozumieli, jaka odpowiedzialność ciąży na ich barkach — powiedział imam Mohamed Magid ze Stanów Zjednoczonych.

W programie wizyty w Niemczech i w Polsce znalazły się także m.in.: odwiedziny w byłym obozie koncentracyjnym Dachau oraz miejscach związanych z historią polskich Żydów oraz warszawskim i krakowskim gettem. Goście spotkali się również z ocalałymi z Holokaustu oraz Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, a także z przedstawicielami innych wyznań, m.in. naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem.

Podobna wizyta odbyła się już we wrześniu 2010 r. Wówczas razem z Rashadem Hussainem Miejsce Pamięci odwiedziło ośmiu spośród najbardziej wpływowych północnoamerykańskich imamów i przywódców muzułmańskich. Wydali wówczas oświadczenie, w którym w zdecydowanych słowach odnieśli się do prób negowania Holokaustu: „Potępiamy wszelkie działania zaprzeczające tym historycznym faktom i oświadczamy, iż takie zaprzeczanie oraz wszelkie próby usprawiedliwiania tej tragedii są sprzeczne z islamskim kodem etycznym”.

Ze strony internetowej Muzeum można bezpłatnie ściągnąć dostępny w kilkunastu językach, w tym także po arabsku i persku, kilkudziesięciostronicowy, bogato ilustrowany folder „Auschwitz-Birkenau. Historia i teraźniejszość”. Jest on poświęcony historii obozu koncentracyjnego Auschwitz, a także bieżącej działalności Miejsca Pamięci. Na perski i arabski w najbliższym czasie przetłumaczona zostanie również lekcja internetowa „Auschwitz – obóz koncentracyjny i zagłady”.

 

جميع الصور من موقع اوشفيتز الرسمي على الانترنت

http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=1104&Itemid=7

**

Den israelski terror i Palestina

عجوز فلسطينية تقاوم جنود الاحتلال اليهودي الصهيوني لفلسطين

 

العودة الى الصفحة الرئيسية

safsaf.org - 23-05-2013