Palestinere i Egypt: Reisedokumenter og oppholdstillatelser

LANDINFO – 7. SEPTEMBER 2010 2


Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig
uavhengig enhet innhente og analysere informasjon om samfunnsforhold og
menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Justisog
politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse sine
oppgaver.
Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og
ikke offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til
kildekritiske standarder. Kilder som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort,
er ikke nevnt ved navn.
Opplysningene som blir lagt fram i rapportene og temanotatene, kan ikke tas til
inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens
behandling av søknader. Landinfos rapporter og temanotater er heller ikke uttrykk
for norske myndigheters syn på de forhold og land som rapportene omhandler.
© Landinfo 2010
Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt
avtale med Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den
utstrekning det er hjemlet i lov.
Alle henvendelser om Landinfos rapporter kan rettes til:
Landinfo
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon
Storgaten 33 A
Postboks 8108 Dep
N-0032 Oslo
Tel: 23 30 94 70
Fax: 23 30 90 00
E-post: mail@landinfo.no
www.landinfo.no
Temanotat: Palestinere i Egypt: Reisedokumenter og oppholdstillatelser
LANDINFO – 7. SEPTEMBER 2010 3
SUMMARY
Palestinian refugees in Egypt receive time limited residency permits that need to be
renewed at regular intervals. Renewals are based on strict conditions, and those who
do not meet the conditions risk deportation. Palestinians, who stay out of the country
for more than six months continuously, lose their right to return to Egypt. There are
also tens of thousands of Palestinians who use Egyptian travel documents for
Palestinian refugees even though they do not hold valid residency permits in Egypt.
SAMMENDRAG
Palestinske flyktninger i Egypt får utstedt midlertidige oppholdstillatelser som må
fornyes med jevne mellomrom. Vilkårene for å fornyelse er strenge, og de som ikke
oppfyller vilkårene risikerer deportasjon. Palestinere som oppholder seg utenfor
landet i mer enn seks måneder i strekk, mister retten til å returnere til Egypt. Det
finnes også flere titalls tusen palestinere som benytter egyptiske reisedokumenter for
palestinske flyktninger, men som ikke har rett til oppholdstillatelse i Egypt.
Temanotat: Palestinere i Egypt: Reisedokumenter og oppholdstillatelser
LANDINFO – 7. SEPTEMBER 2010 4
INNHOLD
1. Innledning ........................................................................................................... 5
2. Bakgrunn ............................................................................................................ 5
3. Oppholdstillatelser for palestinere i Egypt...................................................... 6
4. Egyptiske reisedokumenter for palestinske flyktninger................................. 7
4.1 Reisedokumenter for palestinere med oppholdstillatelse i Egypt........................... 7
4.2 Reisedokumenter for palestinere uten oppholdstillatelse i Egypt........................... 8
4.3 Registreringsrutiner ................................................................................................ 9
4.4 Kontrollrutiner og underlagsdokumenter ............................................................... 9
4.5 Unntak fra dokumentasjonskravet ........................................................................ 10
4.6 Personlig fremmøte............................................................................................... 10
4.7 Forfalskede reisedokumenter, korrupsjon og nepotisme ...................................... 10
5. Referanser......................................................................................................... 12
Temanotat: Palestinere i Egypt: Reisedokumenter og oppholdstillatelser
LANDINFO – 7. SEPTEMBER 2010 5
1. INNLEDNING
Dette temanotatet omhandler de palestinske flyktningene i Egypt. Notatet forklarer
hvem som har rett på oppholdstillatelser i landet, og hvem som kan få utstedt
egyptiske reisedokumenter for palestinske flyktninger. Notatet bør leses i
sammenheng med Landinfos bakgrunnsnotat om de palestinske flyktningene i
Midtøsten, og eventuelt tilsvarende notater om palestinerne på Vestbredden og Gaza,
Jordan, Syria og Libanon (Landinfo 2010a, Landinfo 2010b, Landinfo 2010c,
Landinfo 2010d, Landinfo 2010e).
Temanotatet bygger på offentlig tilgjengelig informasjon, i form av trykte publikasjoner
og publikasjoner på internett, samt intervjuer med palestinske akademikere.
2. BAKGRUNN
Etter den israelsk-arabiske krigen i Palestina i 1948, okkuperte Egypt Gazastripen,
hvor om lag 200 000 palestinske flyktninger hadde søkt tilflukt. Området hadde fra
før en befolkning på bare 75 000. I tillegg til flyktningene som slo seg ned i Gaza,
krysset et mindre antall palestinere Sinaihalvøya og tok opphold i Egypt. Ved
undertegnelsen av våpenhvilen i 1949 befant det seg anslagsvis mellom 11 000 og
13 000 palestinere i Egypt. Antallet økte deretter som følge av naturlig befolkningsvekst,
immigrasjon samt ankomsten av nye grupper internt fordrevne fra Gaza. Den
største bølgen av nye internt fordrevne kom i forbindelse med den israelske
okkupasjonen av Gazastripen i 1967. I 1969 var antallet palestinere i Egypt anslått til
om lag 33 000, sammenlignet med om lag 15 000 i 1960. Antallet vokste til
anslagsvis 100 000 i 1985 (Al-Abed 2009, s. 17).
Fra midten av 1980-tallet ble det gradvis færre palestinere i Egypt. Dette blir forklart
med at levekårene for palestinerne ble vanskeligere fra og med slutten av 1970-tallet,
fordi myndighetene endret regelverket og begynte å behandle palestinerne som
utlendinger. Tidligere hadde palestinerne blitt likestilt med egyptiske statsborgere
med hensyn til retten til arbeid og gratis utdannelse. Det var særlig to begivenheter
som bidro til myndighetenes endrede politikk overfor palestinerne. I 1978 ble den
egyptiske kulturministeren myrdet av en palestinsk gruppe, og i 1979 undertegnet
Egypt en fredsavtale med Israel (Camp David-avtalen), noe som ble fordømt av
PLO. Det nye regelverket medførte blant annet restriksjoner i arbeidsmarkedet og
bortfall av retten til gratis utdannelse. Nye restriksjoner ble også innført med hensyn
til palestinernes rett til opphold i landet, og returmulighetene for palestinere som
arbeidet utenfor Egypt ble innskrenket. Etter at de palestinske selvstyremyndighetene
etablerte seg i Gaza i 1994, forlot enkelte palestinere Egypt for å slå seg ned i Gaza. I
dag blir antallet palestinere i Egypt anslått til et sted mellom 50 000 og 70 000 (El-
Abed 2009, s. 28-29; Khalil 2009, s. 20).
Temanotat: Palestinere i Egypt: Reisedokumenter og oppholdstillatelser
LANDINFO – 7. SEPTEMBER 2010 6
FNs støtte- og arbeidsorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA)
opererer i Gaza, men ikke i Egypt. Palestinerne som flyktet til Egypt i 1948 er
følgelig ikke registrert som UNRWA-flyktninger (UNRWA u.å.).1
3. OPPHOLDSTILLATELSER FOR PALESTINERE I EGYPT
Palestinere må ha oppholdstillatelse for å kunne oppholde seg lovlig i Egypt.
Oppholdstillatelsene er midlertidige og må fornyes med jevne mellomrom, normalt
hvert tredje eller hvert femte år. Palestinere som ankom landet før 1967, og deres
barn og barnebarn, søker om oppholdstillatelser ved Immigrasjons- og passkontoret
(Maslahat wathaiq as-safar wal-hijra) som er underlagt innenriksdepartementet.
Kontoret ligger i myndighetskomplekset al-Mugamma ved Midan at-Tahrir i Kairo.
For de som ankom Egypt i 1967 og senere, samt deres barn og barnebarn, utstedes
oppholdstillatelser av den tidligere egyptiske administrasjonen for Gaza, som ble
flyttet til Kairo etter den israelske okkupasjonen i 1967. Kontoret ligger i dag i
Madinat Nasr nordøst i Kairo. Det finnes fem ulike kategorier av oppholdstillatelser
for palestinerne, alt etter når de ankom Egypt. Kategori A, B og C gjelder for
palestinere som ankom før 1967, og utstedes av Immigrasjons- og passkontoret,
mens kategoriene D og H er for palestinere som ankom etter 1967, og utstedes av
den forhenværende egyptiske administrasjonen for Gaza. Varigheten av de ulike
tillatelsene er som følger (El-Abed 2009, s. 79-80):
• Kategori A: Ankomst før 1948. Må fornyes hvert femte år, eller hvert tiende
år dersom man kan bevise sammenhengende opphold i landet i minst ti år.
• Kategori B: Ankomst i 1948. Må fornyes hvert femte år.
• Kategori C: Ankomst i 1956. Må fornyes hvert tredje år.
• Kategori D: Ankomst i 1967. Må fornyes hvert tredje år.
• Kategori H: Ankomst etter 1967. Må fornyes hvert tredje år (dette kan variere
avhengig av under hvilke betingelser man flyttet til Egypt).
Reglene for fornyelse er strenge. Fornyelse forutsetter at søkeren har en gyldig grunn
til å bli boende i landet. Gyldige grunner kan være utdannelse, lovregulert arbeid,
ekteskap med en egyptisk statsborger, eller forretningssamarbeid med en egyptisk
statsborger. I praksis skjer fornyelsesprosessen ved at en garantist (utdanningsinstitusjon,
ektefelle, arbeidsgiver eller kollega) skriver en attest hvor det fremgår at
søkeren er bosatt i landet på grunn av utdannelse, arbeid, ekteskap, etc. I forbindelse
med fornyelsen må det også betales en avgift. Dersom man ikke fyller vilkårene kan
en bankutskrift som beviser at søkeren har bankinnskudd på minimum 20 000
egyptiske pund (ca. 21 700 kr) godtas av Immigrasjons- og passkontoret (El-Abed
2009, s. 80, 83).
1 En nærmere beskrivelse av UNRWAs mandat finnes i Landinfos temanotat Bakgrunnsnotat om de palestinske
flyktningene i Midtøsten (Landinfo 2010a, s. 8-9).
Temanotat: Palestinere i Egypt: Reisedokumenter og oppholdstillatelser
LANDINFO – 7. SEPTEMBER 2010 7
Barn av palestinske kvinner gift med egyptiske menn får automatisk egyptisk
statsborgerskap. Barn av palestinske menn gift med egyptiske kvinner ble tidligere
registrert som palestinere, men i 2004 ble det vedtatt en ny statsborgerlov som gir
barn av palestinske menn gift med egyptiske kvinner rett til egyptisk statsborgerskap.
Loven gjelder imidlertid ikke for barn født før 2004. Enkelte egyptiske mødre gift
med palestinere, og med barn født før 2004, har anket avslag på søknader om
statsborgerskap. Av disse har enkelte med barn under 10 år vunnet frem. Andre med
eldre barn har som regel ikke fått medhold av domstolene (El-Abed 2009, s. 52-53,
84).
Oppholdstillatelsene for barn fornyes automatisk sammen med tillatelsene til
foreldrene. Ved 18 års alder behøver man en selvstendig tillatelse. De som er over 18
år kan miste sin oppholdstillatelse og deporteres dersom de ikke går på skole, eller
ved fylte 21 år dersom de har universitetsutdannelse, men ikke kan dokumentere at
de har regulært arbeid eller en annen gyldig oppholdsgrunn innen den tid (El-Abed
2009, s. 83).
4. EGYPTISKE REISEDOKUMENTER FOR PALESTINSKE
FLYKTNINGER
Egypt utsteder reisedokumenter til palestinske flyktninger. Det fremgår av
dokumentet at vedkommende er palestiner, og at utsteder er Egypt. Reisedokumentet
utstedes til to ulike grupper av palestinere. Den første gruppen er palestinere med
gyldige oppholdstillatelser i Egypt. Den andre gruppen er palestinere fra Gaza som
aldri har hatt oppholdstillatelse i Egypt, samt palestinere som har mistet
oppholdstillatelsen, men som likevel har beholdt reisedokumentet. Dokumentene er
gyldige for fem år og kan fornyes (El-Abed 2009, s. 84-85).
4.1 REISEDOKUMENTER FOR PALESTINERE MED OPPHOLDSTILLATELSE I EGYPT
Myndighetene utsteder reisedokumenter til palestinere som har gyldig
oppholdstillatelse i landet. De som ankom Egypt før 1967, samt eventuelle barn og
ektefeller, får reisedokumenter utstedt av Immigrasjons- og passkontoret. De som
ankom Egypt etter 1967, samt eventuelle barn og ektefeller, får reisedokumenter
utstedt via den forhenværende egyptiske administrasjonen for Gaza (El-Abed 2009,
s. 54). Oppholdstillatelsene stemples inn i reisedokumentet. Ifølge den palestinske
samfunnsforskeren Oroub El-Abed, som har forsket på levekårene til palestinerne i
Egypt (e-postkorrespondanse med Landinfo i august 2010), blir barn under 16 år
innskrevet i foreldrenes reisedokumenter. Når de fyller 16 år, får de utstedt egne
reisedokumenter. El-Abed opplyste også at myndighetene ikke utsteder identitetskort
eller familiebok til palestinere. Reisedokumentene med oppholdstillatelse
innstemplet fungerer dermed også som legitimasjon internt i Egypt. Ifølge den
palestinske samfunnsforskeren Arwa Khadr El Boraei, som har forsket på
palestinernes levekår i Egypt og som nå arbeider med menneskerettslige spørsmål i
Egypt for UNDP (e-postkorrespondanse med Landinfo i august 2010), vil det fremgå
av andre offentlige dokumenter utstedt av egyptiske myndigheter til palestinere, slik
som fødselsattester og skoleattester, at vedkommende er palestiner.
Temanotat: Palestinere i Egypt: Reisedokumenter og oppholdstillatelser
LANDINFO – 7. SEPTEMBER 2010 8
Reisedokumenter for palestinere i Egypt utstedes på bakgrunn av lovlig opphold i
henhold til en av kategoriene A, B, C, D eller H. Palestinere som reiser utenlands, må
returnere til Egypt minimum hver sjette måned. Hvis ikke, mister de retten til retur,
og oppholdstillatelsen trekkes tilbake. De som kan dokumentere arbeid eller
utdannelse utenlands kan gis muligheten til å oppholde seg i utlandet i inntil tolv
måneder i strekk. Fristene kan ikke fornyes eller forlenges ved egyptiske
ambassader. De som ikke overholder fristene, risikerer å miste retten til retur og
opphold i Egypt (El-Abed 2009, s. 85).
4.2 REISEDOKUMENTER FOR PALESTINERE UTEN OPPHOLDSTILLATELSE I EGYPT
Flere titalls tusen palestinere som opprinnelig kommer fra Gaza, eller som er 1948-
flyktninger fra Gaza, samt deres barn og barnebarn, bærer egyptiske reisedokumenter
for palestinere, til tross for at de ikke har rett til oppholdstillatelse i Egypt.
Bakgrunnen for dette er at da Egypt administrerte Gazastripen mellom 1948 og 1967,
ble slike reisedokumenter, etter søknad, utstedt til palestinere fra Gaza som hadde
behov for å reise. Disse reisedokumentene ble benyttet av palestinerne som emigrerte
til Golfstatene og andre land for å arbeide fra og med 1950-tallet. Etter at Israel
okkuperte Gazastripen i 1967, fortsatte palestinerne å benytte disse dokumentene. De
kunne også få dem fornyet ved egyptiske ambassader i landene hvor de var bosatt
(El-Abed 2009, s. 85). Den dag i dag benytter mange palestinere som er bosatt i
Kuwait eller i andre golfstater disse reisedokumentene, fordi disse statene ikke
utsteder reisedokumenter til palestinere. De har status som arbeidsinnvandrere i disse
landene, ikke som flyktninger, og har dermed ikke krav på å få utstedt
reisedokumenter.
Mange av palestinerne som forlot Gaza på egyptiske reisedokumenter mistet
muligheten til å returnere til området etter den israelske okkupasjonen i 1967, fordi
Israel nektet dem retur. Dette har gjort dem spesielt sårbare, spesielt i forbindelse
med ekstraordinære politiske begivenheter. Etter de alliertes seier over Irak i
Golfkrigen i 1991, ble de fleste palestinerne i Golfstatene kastet ut, herunder
nærmere 400 000 palestinere fra Kuwait. Av disse strandet om lag 30 000 i Kuwait
fordi ingen stat ville ta imot dem. De fleste i denne gruppen hadde egyptiske
reisedokumenter for palestinere, men ingen oppholdstillatelse i Egypt. Enkelte klarte
å bosette seg i Irak. Andre med egyptiske dokumenter klarte å komme seg til
flyplassen i Kairo, men mange av disse ble nektet innreise og deportert (El-Abed
2009, s. 85-86; Lesch 1991). Ifølge en palestinsk akademiker som Landinfo snakket
med i Syria i mars 2010, er de fleste som strandet i Kuwait i 1991 fremdeles bosatt i
landet. I 1995 ble de palestinske gjestearbeiderne i Libya deportert. Om lag 1000
med egyptiske reisedokumenter ble stoppet i ingenmannsland på grensen mellom
Egypt og Libya i over ett år før Libya til slutt gikk med på å ta tilbake de som ikke
hadde kommet seg videre. Etter etableringen av de palestinske selvstyremyndighetene
i Gaza og på Vestbredden fra og med 1994 fikk enkelte palestinere
med egyptiske dokumenter innreisetillatelse til Gaza, hvor de ble innført i
selvstyremyndighetenes folkeregister, men dette gjaldt bare et mindretall (El-Abed
2009, s. 85-86).
Enkelte palestinere som tidligere hadde egyptiske reisedokumenter har sluttet å
benytte disse, da de har kunnet få reisedokumenter eller pass fra andre stater. Dette
gjelder blant annet en gruppe palestinere fra Gaza som strandet i Jordan i 1967 da
Temanotat: Palestinere i Egypt: Reisedokumenter og oppholdstillatelser
LANDINFO – 7. SEPTEMBER 2010 9
Israel okkuperte Vesbredden og Gaza og som ikke var i stand til å returnere til Gaza.
Disse tok i bruk jordanske midlertidige pass, såkalte T-pass, og gav avkall på de
egyptiske reisedokumentene. I dag utgjør denne gruppen anslagsvis 150 000
personer (El-Abed 2004; US Department of State 2010).2
Ifølge Oroub El-Abed (e-postkorrespondanse med Landinfo i august 2010), kan barn
født i utlandet også få utstedt egyptiske reisedokument ved egyptiske ambassader,
dersom fedrene har slike reisedokumenter. Barn under 16 år skrives inn i foreldrenes
reisedokument. De som er over 16 år kan få utstedt egne.
4.3 REGISTRERINGSRUTINER
Detaljert informasjon om hvorledes palestinere med egyptiske reisedokumenter
registreres, er ikke tilgjengelig. Ifølge den palestinske samfunnsforskeren Oroub El-
Abed (e-postkorrespondanse med Landinfo i august 2010), har myndighetene
antagelig registrert alle palestinere som har eller har hatt oppholdstillatelser i landet,
samt alle palestinere fra Gaza som på ett eller annet tidspunkt har søkt om og fått
utstedt et egyptisk reisedokument. Ifølge den palestinske samfunnsforskeren Arwa
Khadr El Boraei (e-postkorrespondanse med Landinfo i august 2010), har egyptiske
myndigheter et oppdatert register over alle palestinere som har eller har hatt
egyptiske reisedokumenter. Registeret administreres av Immigrasjons- og
passkontoret i Kairo.
Immigrasjons- og passkontoret publiserer vanligvis ikke statistikk over hvor mange
palestinere som har fått utstedt reisedokumenter, men tall fra 1994 gjengitt i El-Abed
(2009) viste at til sammen 236 000 palestinere som ankom Egypt etter
Seksdagerskrigen i 1967, da Israel okkuperte Gaza, hadde fått reisedokumenter. De
aller fleste i denne kategorien har åpenbart ikke oppholdstillatelser i Egypt i dag (El-
Abed 2009, s. 85).
Statistikken indikerer at Immigrasjons- og passkontoret har ført nøye oversikt over
hvor mange palestinere som har fått utstedt egyptiske reisedokumenter. Landinfo er
ikke kjent med hvorvidt de også sitter med detaljert oversikt over navn og øvrige
personalia på alle som har fått reisedokumenter utstedt, men antar at så er tilfelle, gitt
hvordan byråkratiet i Egypt fungerer. Egypt har lange byråkratiske tradisjoner og et
velfungerende system for folkeregistrering og registrering av inn- og utreiser. I
Egypt, som ellers i Midtøsten, fører staten nøye kontroll med egne borgere og andre
som befinner seg på deres territorium. Dette behovet for kontroll fører til at staten
bruker betydelige ressurser på å ivareta pålitelige registre.
4.4 KONTROLLRUTINER OG UNDERLAGSDOKUMENTER
Myndighetenes behov for kontroll tilsier at de antagelig også sjekker personalia opp
mot eksisterende registre i forbindelse med søknader om og fornyelser av
reisedokumenter. Informasjon lagt ut på hjemmesidene til det egyptiske
generalkonsulatet i San Francisco, USA, forklarer søknadsprosedyrer og hvilke
dokumenter som må fremlegges ved søknad om egyptiske reisedokumenter for
palestinere bosatt i USA. Selv om Landinfo ikke har konkrete opplysninger om
2 Mer informasjon om denne gruppen og jordanske T-pass finnes i Landinfos temanotat Palestinerne i Jordan:
Statsborgerskap og reisedokumenter (Landinfo 2010c).
Temanotat: Palestinere i Egypt: Reisedokumenter og oppholdstillatelser
LANDINFO – 7. SEPTEMBER 2010 10
søknadsprosedyrene og hvilke underlagsdokumenter som kreves fremlagt, gir
oversikten fra generalkonsulatet i San Francisco en god indikasjon. Ifølge oversikten
kan ikke reisedokumenter utstedes uten forhåndsgodkjennelse fra Immigrasjons- og
passkontoret i Kairo, noe som tar mellom fire og seks uker å innhente. Søkere må
fremlegge et ferdig utfylt søknadsskjema, en erklæring om at vedkommende ikke
besitter pass eller reisedokument fra en annen stat, en erklæring fra de som er født i
Gaza om at de ikke har tillatelse til å returnere dit, kopi av første side i det gamle
reisedokumentet og kopi av vedkommendes oppholdstillatelse i USA. Generalkonsulatet
sender denne informasjonen til Immigrasjons- og passkontoret i Kairo og
venter deretter på deres godkjenning. Når denne foreligger, må søkeren levere inn
sitt gamle reisedokument sammen med passfotografier. Det må også betales en avgift
(Egypts generalkonsulat i San Francisco u.å.). Ifølge samfunnsforskeren Arwa Khadr
El Boraei (e-postkorrespondanse med Landinfo i august 2010), vil egyptiske
ambassader og konsulater i utlandet alltid foreta en kontroll av underlagsdokumenter
før reisedokumenter utstedes. Det viktigste dokumentet i så måte er det gamle
reisedokumentet.
4.5 UNNTAK FRA DOKUMENTASJONSKRAVET
Ifølge samfunnsforskeren Arwa Khadr El Boraei (e-postkorrespondanse med
Landinfo i august 2010), blir søkere som har mistet sitt gamle reisedokument sjekket
opp mot eksisterende registre, før det eventuelt kan utstedes nytt pass.
Vedkommende vil samtidig bli bedt om å fremlegge fødselsattest og eventuelt
vitnemål fra skole eller universitet hvor vedkommendes nasjonalitet skal være påført.
Utover det, er ikke Landinfo kjent med hvorvidt det kan gjøres unntak fra gjeldende
krav til dokumentasjon i forbindelse med søknad om reisedokument.
4.6 PERSONLIG FREMMØTE
Landinfo har ikke funnet konkret informasjon om hvorvidt det kreves personlig
fremmøte, eller om en tredjeperson med fullmakt kan søke om reisedokument. Flere
kilder antyder imidlertid at det er mulig å søke uten personlig fremmøte. Ifølge
informasjonen på hjemmesidene til det egyptiske generalkonsulatet i San Francisco
(se kapittel 4.4), kan søknadsprosedyren gjennomføres uten personlig fremmøte. Det
fremgår der at dokumentasjonen som kreves fremlagt kan sendes per post. Etter at
godkjenning foreligger er det tilsynelatende også mulig å få nytt reisedokument
tilsendt etter at man har sendt det gamle reisedokumentet til generalkonsulatet per
post og betalt avgiften (Egypts generalkonsulat i San Francisco u.å.). I Egypt
forekommer det at kvinnen i husholdet søker om fornyelser av oppholdstillatelser og
reisedokumenter på vegne av ektefelle og barn. Dette er spesielt vanlig i de tilfellene
hvor palestinske menn er gift med egyptiske kvinner, og hvor kvinnen fungerer som
garantist for oppholdstillatelsene til ektefellen og barna (El-Abed 2009, s. 81).
4.7 FORFALSKEDE REISEDOKUMENTER, KORRUPSJON OG NEPOTISME
Landinfo er ikke kjent med omfanget av falske reisedokumenter, eller hvorvidt det
forekommer at ekte dokumenter er utstedt på gale premisser eller med uriktige
personopplysninger. Flere forhold indikerer imidlertid at omfanget av dette er
begrenset. Egyptiske myndigheter fører, som nevnt i kapittel 4.3, nøye oversikt over
egen befolkning og dokumentutstedelser. Offentlige tjenestemenn risikerer for øvrig
betydelige straffereaksjoner dersom de mottar bestikkelser, bevisst endrer
Temanotat: Palestinere i Egypt: Reisedokumenter og oppholdstillatelser
LANDINFO – 7. SEPTEMBER 2010 11
folkeregistrerte opplysninger i strid med regelverket eller utsteder dokumenter på
gale premisser. Landinfo mener det er grunn til å tro at egyptiske myndigheter slår
hardt ned på tilfeller hvor det oppdages at offentlige tjenestemenn endrer
identitetsopplysninger i offentlige registre mot bestikkelser eller av andre årsaker,
siden dette vil kunne gjøre det mulig for personer i myndighetenes søkelys å unndra
seg overvåking og eventuell straffeforfølgelse.
Den palestinske samfunnsforskeren Oroub El–Abed, som har forsket på palestinernes
levekår i Egypt, har opplyst til Landinfo at hun ikke er kjent med at det er vanlig med
falske reisedokumenter eller dokumenter utstedt i strid med egyptiske myndigheters
praksis (e-postkorrespondanse med Landinfo i august 2010). Samfunnsforskeren
Arwa Khadr El Boraei er heller ikke kjent med at falske reisedokumenter er i omløp
(e-postkorrespondanse med Landinfo i august 2010). Det understrekes imidlertid at
Landinfo ikke sitter på kilder som sier noe konkret om omfanget av eventuelle
forfalskninger. Man kan derfor ikke utelukke at det forekommer.
Temanotat: Palestinere i Egypt: Reisedokumenter og oppholdstillatelser
LANDINFO – 7. SEPTEMBER 2010 12


5. REFERANSER


Skriftlige kilder


• Egypts generalkonsulat i San Francisco (u.å.). Renew the Palestinian travel
document. San Francisco: Egypts generalkonsulat. Tilgjengelig fra:
http://www.mfa.gov.eg/Missions/USA/sanfrancisco/Consulate/en-
GB/Services/conservvice/travelandimg/PalestinDocument.htm [lastet ned 6.
september 2010]
• El-Abed, O. (2004). Palestinian refugees in Jordan. Oxford: Forced
Migration Online. Tilgjengelig fra
http://www.forcedmigration.org/guides/fmo025/fmo025-3.htm [lastet ned 6.
september 2010]
• El-Abed, O. (2009). Unprotected. Palestinians in Egypt since 1948.
Washington: Institute for Palestine studies.
• Landinfo (2010a, 21. mai). Bakgrunnsnotat om de palestinske flyktningene i
Midtøsten. Oslo: Landinfo. Tilgjengelig fra:
http://www.landinfo.no/asset/1257/1/1257_1.pdf [lastet ned 6. september
2010]
• Landinfo (2010b, 26. mai). Palestinerne på Vestbredden og i Gaza –
Folkeregistrering og identitetsdokumenter. Oslo: Landinfo. Tilgjengelig fra:
http://www.landinfo.no/asset/1258/1/1258_1.pdf [lastet ned 6. september
2010]
• Landinfo (2010c, 21. mai). Palestinerne i Jordan – Statsborgerskap og
reisedokumenter. Oslo: Landinfo. Tilgjengelig fra:
http://www.landinfo.no/asset/1259/1/1259_1.pdf [lastet ned 6. september
2010]
• Landinfo (2010d, 21. mai). Palestinerne i Syria – Registrering og
identitetsdokumenter. Oslo: Landinfo. Tilgjengelig fra:
http://www.landinfo.no/asset/1262/1/1262_1.pdf [lastet ned 6. september
2010]
• Landinfo (2010e, 21. mai). Palestinerne i Libanon – Registrering og
identitetsdokumenter. Oslo: Landinfo. Tilgjengelig fra:
http://www.landinfo.no/asset/1263/1/1263_1.pdf [lastet ned 6. september
2010]
• Lesch, A.M. (1991). Palestinians in Kuwait. Journal of Palestine Studies, 20
(4), 42-54.
• Khalil, A. (2009). Palestinian refugees in Arab states: A rights-based
approach. Firenze: European University Institute, Robert Schuman Center for
Advanced Studies. Tilgjengelig fra
http://cadmus.eui.eu/dspace/bitstream/1814/10792/3/CARIM_RR_2009_08R
EV.pdf [lastet ned 24. august 2010]
Temanotat: Palestinere i Egypt: Reisedokumenter og oppholdstillatelser
LANDINFO – 7. SEPTEMBER 2010 13
• UNRWA (u.å.). Where UNRWA works. Gaza: UNRWA. Tilgjengelig fra:
http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=41 [lastet ned 24. august 2010]
• U.S. Department of State (2010, 11. mars). Jordan – Country reports on
human rights practises 2009. Washington D.C.: U.S. Department of State.
Tilgjengelig fra http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136071.htm
[lastet ned 24. august 2010]
Muntlige kilder
• Arwa Khadr El Boraei. E-postkorrespondanse med Landinfo 19.-31. august
2010.
• Oroub El-Abed. E-postkorrespondanse med Landinfo 16. og 17. august 2010.
• Palestinsk akademiker. Samtale i Damaskus i mars 2010.


http://www.landinfo.no/asset/1397/1/1397_1.pdf


14/09/2010
 

Take Action against Isolation -- Free Ahmad Sa'adat!

أنظروا

ضمن حملة التضامن يقوم موقع الصفصاف بوضع تذكير بالقائد النموذج الأسير أحمد سعدات الذي اقتربت محاكمته في الشهر القادم ، وهو يقبع في العزل الانفرادي بزنازين الصهاينة منذ فترة طويلة .. تضامنوا مع أسرى شعبنا .. ولا تنسوا أنهم امانة في رقابكم