صدور مجموعة قصصية لنضال حمد باللغة الايطالية

صدرت نهاية هذا الشهر عن منشورات موقع الصفصاف، في كتاب صغير الحجم مجموعة قصص ونصوص بعنوان ( فجر العصافير الطليقة) للكاتب الفلسطيني المقيم في أوسلو نضال حمد، ترجمتها للايطالية الأديبة والشاعرة المغربية د. أسماء غريب المقيمة في ايطاليا. 

تحتوي المجموعة على عشرين قصة ونصا كتبها المؤلف في فترات زمنية مختلفة. تتكلم عن الحياة والحرب والسلام والحب والشوق والحرية والانتماء.  ففلسطين وقضيتها حاضرة في الكثير من القصص والنصوص، القصص القصيرة والقصيرة جدا، المعبرة عن تشرد ولجوء ونضال الفلسطينيين. وبعضها يتحدث عن تجربة الكاتب الشخصية، حين تلقى العلاج في ايطاليا. وكان الكاتب تعرض لإصابة خطيرة في مجزرة صبرا وشاتيلا سنة 1982 فقد على إثرها ساقه وأصيب بجراح أخرى خطيرة نتيجة مواجهة غير متكافئة مع الدبابات الصهيونية على مدخل مخيم شاتيلا. ومن النصوص التي تتحدث عن تجربته في ايطاليا، نص بعنوان ( فجر العصافير الطليقة) يروي حكايته وحكاية أطفال جرحى كانوا برفقته في رحلة علاجه بمدينة بولونيا الايطالية. حيث عولج عشرات الجرحى من الفلسطينيين واللبنانيين في مدينة بولونيا الايطالية على نفقة الحزب الشيوعي الايطالي وبلدية بولونيا سنة 1983 .

يحتوي الكتاب على عشرين نصا وقصة وكذلك كلمة من الكاتب ومقدمة عن الأدب الفلسطيني من المترجمة وكلمة من الشاعرة الايطالية انطونيلا بيزو.

يطلب الكتاب من موقع الصفصاف الإلكتروني الإخباري العربي النرويجي في أوسلو.

من مؤلفات الكاتب :

طفولة بين المقابر - مجموعة نصوص صدرت سنة 2008 عن دار الشجرة في دمشق.

في حضرة الحنين - مجموعة قصصية صدرت عن موقع الصفصاف سنة 2013

وللكاتب مئات المقالات والقصص والنصوص والخواطر المنشورة بلغات عديدة في الصحافتين العربية والغربية.

 

L'alba degli uccelli liberi libro nuovo di Nidal Hamad a cura di Asma Gherib

 É stata pubblicata di recente a Cracovia (Gennaio 2014) da Safsafi Editore, L'alba degli uccelli liberi, raccolta narrativa di Nidal Hamad, a cura di Asma Gherib, letterata araba residente in Italia.

 I testi sono preceduti da una presentazione attraverso la quale la curatrice proietta luce sulla storia della letteratura palestinese, genere letterario che pur essendo comparso in ritardo, questo non ha impedito che ci fosse un risveglio culturale, soprattutto in poesia, nel romanzo e nel racconto breve e brevissimo, risveglio dovuto a tanti motivi, tra i quali l’incontro con la cultura occidentale, grazie alle traduzioni dalle diverse lingue europee, la diffusione dell’istruzione, soprattutto dopo la costituzione del 1908, il progresso della stampa e dell’editoria, il fiorire dei movimenti orientali e la comparsa di associazioni letterarie che sostenevano le diverse correnti letterarie palestinesi. Tutti questi motivi hanno naturalmente permesso alla letteratura di questo paese di rompere la barriera del silenzio e dell’isolamento, per diventare anni dopo una scuola, la cui luce si diffondeva non solo nelle terre occupate nel 1948 e nel 1967, ma arrivava fino all’altra sponda della Palestina e a Gaza, volteggiando fuori dalle frontiere e abbracciando nuovi orizzonti in paesi arabi e stranieri; ciò ha pompato sangue nuovo dentro i cuori di molti giovani arabi, facendo conoscere al resto del mondo la loro causa. Oltre alla presentazione di stampo storico, le novelle delL'alba degli uccelli liberi, sono altrettanto anticipate da un'introduzione redatta dall'autrice italiana Antonella Pizzo dove lei enfatizza il concetto dell'Amore e della comunicazione fra i popoli denunciando al contempo ogni forma di guerra e di odio perché l’incontro con l’altro e lo scambio, la conoscenza dell’altro e la tolleranza, portano alla pace e all’amore, e la pace e l’amore sono la vita, sono il contrario della guerra, dell’odio e della morte.

 L’amore è una preghiera, invece l’odio è un puro atto di debolezza velata di arroganza e superbia che distruggono tutto, tagliano i rami, sradicano gli alberi. Così nel primo racconto breve che apre la raccolta “Ti amo” il soldato saluta la propria donna, la donna che ama e che guarda come se il suo sguardo fosse una preghiera, ma il soldato non tornerà mai più perché morirà in combattimento.

 Nel 1982 Nidal, al campo di Shatila, conosce un medico italiano volontario che lo aiuta a lasciare il campo e raggiungere l’Italia per curarsi a Bologna perché gravemente ferito; a Bologna lui ha trovato il calore e l’amore che non ha trovato in nessun altro paese. Così Nidal ha raccontato e ha testimoniato.

Queste sue parole sono un segno di speranza, se nel mondo ci sono ancora giusti tutto non è andato perduto. Da questa sua esperienza nasce l'idea di questa raccolta che oggi è diventata una realtà pubblicata a Cracovia per raggiungere sia l'Italia che altri paesi del mondo arabo e non.

 Il contenuto dei racconti di Nidal Hamad non è affatto concentrato sulla descrizione di una determinata situazione politica che bisogna spiegare e far conoscere al mondo, perché se la letteratura dovesse limitarsi a riportare le discussioni politiche e farne pubblicità perderebbe davvero il suo grande valore.

 La letteratura palestinese tratta principalmente la sofferenza e la lotta di una parte dell’umanità, quella parte che si è trovata intrappolata nelle reti di una situazione politica ben programmata e imposta, una storia, quella della Palestina, di innocenza, che affronta una strategia mondiale che ha cercato sin dai primi anni del ventesimo secolo di sfruttare tale innocenza e ingenuità. Ciò ha causato tragedie personali che sono diventate fonte d’ispirazione per la letteratura, tanto che se dovesse immaginarle tutte dal 1948 a oggi, si scoprirebbe che la certezza dell’esistenza di questo alto spirito, la fede, la condivisione, l’amore, il coraggio e la pazienza, questa ferrea resistenza non possono fare a meno di toccare i sentimenti del lettore, ovunque si trovi e fargli conoscere un’esperienza umana totalitaria, che lo commuove con tutta la sua forza e sincerità. Libertà e Giustizia non possono essere divise, sono valori assoluti e la tragedia, ovunque accada e chiunque riguardi, supera il tempo e non può avere che un solo volto, il volto dell’Uomo.

 

 

 

*

*

*

أثناء العلاج في ايطاليا

 

 

أرشيف سنة 2013 وما قبلها

-

العودة الى الصفحة الرئيسية

safsaf.org - 26-01-2014آخر تحديث